ПРОТОКОЛ №2

засідання Громадської ради при Державній митній службі України

 

Час проведення: 30 листопада 2020 року, 11:00

Місце проведення: режим ZOOM-конференції

Зареєструвались від інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС):

36 членів Громадської ради (список додається)

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

   

   

   

   

Кворум є.

 

СЛУХАЛИ:

Галину ВДОВІНУ, яка запропонували затвердити проєкт порядку денного засідання.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

,,за” – 36;

,,проти” – 0;

,,утрималися” – 0

 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Порядок денний у запропонованій редакції.

 

 

З питання 1 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ:

Галину ВДОВІНУ, яка ознайомила з пропозиціями до проєкту Положення про Громадську раду при Державній митній службі України (далі – Положення), надісланими членами Громадської ради при Державній митній службі України (далі – ГР), зокрема:

 

Віктором БЕРЕСТЕНКОМ з пропозицією:

1. Вилучити із п. 3.2.4. Положення слова «за попереднім погодженням із Держмитслужбою».

 

2. Підпункт п. 4.12. фразу «уточнену інформацію про дату, час, місце проведення установчих зборів» доповнити словами «та строки проведення рейтингового електронного голосування».

3. Підпункт п.6.1 доповнити словами «або реорганізації».

4. Другий абзац пункту 7.7.5. доповнити словами «шляхом направлення відповідної інформації на електронну пошту членів Громадської ради».

5. У пункті 7.11.2 в частині прав Комітетів вилучити слова «за попереднім погодженням із Держмитслужбою».

6. У пункті 7.14:

- до ініціаторів додати «Правління Громадської ради»;

 - в частині повідомлення щодо скликання засідань доповнити словами «шляхом направлення відповідної інформації на електронну пошту членів Громадської ради».

 

Іллею ЗІБНИЦЬКИМ з пропозиціями:

1. Щодо конкретизації у пункті 7.7.4 поняття в частині рішень та доручень Громадської ради.

2. Щодо приведення у відповідність до сучасного правопису слова «вебпортал».

3. Щодо механізму схвалення пропозицій та рекомендацій ГР з окремих нагальних організаційних питань шляхом проведення головою ГР опитування її членів у письмовому або електронному вигляді.

4. Щодо фіксації у протоколах засідань ГР та Комітетів інформації про дистанційну участь учасників засідання.

 

Андрієм БУТІНИМ з пропозиціями:

1. Щодо конкретизації у пункті 7.7.4 поняття в частині рішень та доручень ГР.

2. Щодо фіксації у протоколах засідань ГР та Комітетів інформації про дистанційну участь учасників засідання.

3. Щодо недоцільності конкретизації електронних форм та інструментів, за допомогою яких будуть проводитися засідання ГР та Комітетів, а також опитування членів та експертів ГР.

 

Сергієм ТРУСОВИМ з пропозиціями:

1. У пункті 5.3. щодо причин припинення членства у ГР вилучити

слово «підряд».

2. Доповнити пункт 7.14. в частині делегування повноважень головам Комітетів ГР затверджувати рішення засідань Комітетів та здійснювати самостійне листування в межах компетенції.

3. У підпункті 7.16. щодо запрошених у якості експертів фахівців вилучити слова «що розглядаються Правлінням за поданням комітетів».

4. У пункті 7.19. запропонувати замінити семиденний термін подання до Держмитслужби протоколу засідання ГР на трьохденний.

 

5. Другий абзац пункту 7.9 розширити, делегувавши право головам Комітетів згідно рішення комітетів формувати та відправляти звернення, з обов’язковим звітом на черговому засіданні ГР.

6. Пункт 7.20. викласти у наступній редакції: «Рішення Громадської ради чи комітету Ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Держмитслужбою».

7. У другому абзаці п.7.20 замінити 10-денний термін на 5-денний, а слова «та/або будь-яким іншим способом» видалити.

8. Пункт 3.2.2. доповнити реченням «Засідання можуть проводитися дистанційно в режимі відеоконференції або аудіоконференції».

 

ВИСТУПИЛИ:

Віктор БЕРЕСТЕНКО, Сергій ТРУСОВ, Ілля ЗІБНИЦЬКИЙ та Андрій БУТІН з обгрунтуванням деяких своїх пропозицій.

 

Галина ВДОВІНА, Віктор БЕРЕСТЕНКО, Сергій ТРУСОВ, Ілля ЗІБНИЦЬКИЙ,  Андрій БУТІН, Ірина САРГСЯН, Олена КРИЛАЧ, Валерій ЧОРНИЙ, Андрій БОГОМОЛОВ, Павло ОВАДЧУК, Андрій ТОДОЩУК, Юрій ПЕРОГАНИЧ, Вікторія ЧЕРКАЧ, Світлана ШУЛЬГА, Валерій ЛУГОВЕЦЬ, Юрій СИСТРЕНСЬКИЙ та Герман ТАСЛІЦЬКИЙ висловили своє бачення деяких пропозицій, наданих для внесення змін про проєкту Положення.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

щодо вилучення слова «підряд» у пункті 5.3. в частині причин припинення членства у ГР

,,за” – 9;

,,проти” – 20;

,,утрималися” – 7

 

щодо заміни семиденного терміну подання до Держмитслужби протоколу засідання ГР на пятиденний

,,за” – 3;

,,проти” – 26;

,,утрималися” – 7

 

щодо заміни семиденного терміну подання до Держмитслужби протоколу засідання ГР на трьохденний

,,за” – 2;

,,проти” – 27;

,,утрималися” – 7

 

щодо заміни у другому абзаці п.7.20 10-денного терміну на 5-денний та видалення слів «та/або будь-яким іншим способом»

,,за” – 3;

,,проти” – 27;

,,утрималися” – 6

 

щодо підтримки пропозицій, зазначених у пунктах 1-19, крім пунктів 11,14,17

,,за” – 36;

,,проти” – 0;

,,утрималися” – 0

 

ВИРІШИЛИ:

 

За результатами проведеного онлайн-голосування прийняти наступні рішення:

1. Вилучити із п. 3.2.4. Положення слова «за попереднім погодженням із Держмитслужбою».

2. Підпункт п. 4.12. після слів «уточнену інформацію про дату, час, місце проведення установчих зборів» доповнити словами «та строки проведення рейтингового, у тому числі електронного, голосування».

3. Підпункт п.6.1 не доповнювати словами «або реорганізації».

4. Другий абзац пункту 7.7.5. доповнити словами «шляхом направлення відповідної інформації на їх електронну пошту».

5. У пункті 7.11.2 в частині прав Комітетів слова «за попереднім погодженням із Держмитслужбою» вилучити.

6. У пункті 7.14:

6.1. До ініціаторів позачергового скликання засідання ГР додати «Правління Громадської ради».

6.2. В частині повідомлення щодо скликання засідань доповнити словами «шляхом направлення відповідної інформації на електронну пошту членів Громадської ради».

7. Пункт 7.7.4 викласти у наступній редакції: «Правління Громадської ради вирішує поточні та невідкладні питання, на належному рівні організовує та координує роботу Громадської ради у період між її засіданнями, готує та організовує засідання Громадської ради, виконує рішення Громадської ради та доручення голови Громадської ради.».

8. Всі випадки використання у Положенні слова «вебпортал» привести у відповідність до вимог сучасного правопису.

9. У Положенні не конкретизувати електронні форми та інструменти, за допомогою яких будуть проводитися засідання ГР та Комітетів, а також здійснюватися опитування членів та експертів ГР.

10. Унести до Положення пункт щодо обов’язкової фіксації у протоколі засідань ГР та Комітетів інформації про дистанційну участь учасників засідання.

11. Пункт 5.3. залишити у редакції проєкту Положення.

12. Пункт 7.14. в частині делегування повноважень залишити у редакції проєкту Положення.

13. У підпункті 7.16. щодо запрошених у якості експертів фахівців вилучити слова «що розглядаються Правлінням за поданням комітетів».

14. Пункт 7.19. залишити у редакції проєкту Положення.

15. Пункт 7.11.12 розширити в частині прав Комітетів, делегувавши право головам Комітетів згідно рішення Комітетів формувати та відправляти до органів виконавчої влади, інститутів громадянського суспільства тощо звернення, з обов’язковим їх оприлюдненням на корпоративному електронному ресурсі та звітом на черговому засіданні Громадської ради.

16. Пункт 7.20. викласти у наступній редакції: «Рішення Громадської ради та комітетів Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Держмитслужбою».

17. Другий абзац п.7.20 доповнити словами «та комітетів Громадської ради».

18. Пункт 3.2.2. доповнити словами «у тому числі, дистанційно в режимі відеоконференції або аудіоконференції».

19. Проєкт Положення прийняти за основу, унести зміни у відповідності до прийнятих рішень, зазначених вище, та направити до Держмитслужби для затвердження.

 

Відповідальна:                                                                               Галина ВДОВІНА

Термін виконання:                                                                    10 грудня 2020 року

 

 

З питання 2 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ:

Галину ВДОВІНУ, яка відмітила, що створення комітетів як робочих органів ГР стане запорукою оптимізації її діяльності та забезпечить дієвий механізм реагування на виклики, які стоять як перед Держмитслужбою, так і перед профільною бізнес-громадськістю.

Озвучила пропозиції щодо створення Комітетів, зокрема:

    Комітету по спрощенню процедур торгівлі та ділових електронних операцій;

   

   

   

Запропонувала ініціаторам очолити Комітети, а також розпочати підготовку до організаційних засідань, на яких обрати голову, заступника голови та секретаря Комітету, визначитися зі сферою діяльності та планом роботи Комітету.

 

ВИСТУПИЛИ:

Валерій ЛУГОВЕЦЬ , який запропонував створити 3 Комітети, а саме: комітет з питань застосування митного законодавства (оргмитконтроль, контрабанда, діяльність митників на місцях), комітет модернізації митного законодавства (проекти законів, актів, інформаційних систем тощо) та комітет зі спрощення процедур торгівлі.

Юрій ПЕРОГАНИЧ запропонував створити всього 2 комітети: з питань законодавчого регулювання та з питань практичного застосування законодавства.

Сергій ТРУСОВ висловив думку щодо доцільності створення Комітету по роботі з правовими актами.

Андрій БУТІН та Ілля ЗІБНИЦЬКИЙ запропонували відкоригувати назву Комітету, запропонованого Іриною САРГСЯН.

Вікторія ЧЕРКАЧ запропонувала створити замість Комітету з аналізу та моніторингу судової практики з питань митної справи Комітет з оцінки та удосконалення митного законодавства.

Ігор КОЛЯДІН та Валерій ЧОРНИЙ теж висловили своє бачення назви Комітету з аналізу та моніторингу судової практики з питань митної справи.

Олег Платонов, Ірина САРГСЯН, Галина ВДОВІНА, Сергій ТРУСОВ, Юрій ПЕРОГАНІЧ, Павло ОВАДЧУК, Петро СТЕЦЕНКО, Валерій ЛУГОВЕЦЬ порушили питання щодо членства у Комітетах, участі членів Комітетів у засіданнях та процедури подання заяви щодо членства у Комітеті.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

щодо створення Комітету по спрощенню процедур торгівлі та ділових електронних операцій

,,за” – 36;

,,проти” – 0;

,,утрималися” – 0

 

щодо створення Інформаційно-комунікаційного комітету по взаємодії з громадськістю, органами державної влади та митницями

,,за” – 30;

,,проти” – 0;

,,утрималися” – 6

 

щодо створення Комітету практичного застосування митного законодавства

,,за” – 36;

,,проти” – 0;

,,утрималися” – 0

 

щодо створення Комітету з оцінки та удосконалення митного законодавства

,,за” – 30;

,,проти” – 2;

,,утрималися” – 3

 

ВИРІШИЛИ:

За результатами проведеного онлайн-голосування прийняти наступні рішення:

 

1.     Створити 4 комітети:

 - Комітет по спрощенню процедур торгівлі та ділових електронних операцій (Олег ПЛАТОНОВ);

- Інформаційно-комунікаційний комітет по взаємодії з громадськістю, органами державної влади та митницями (Ірина САРГСЯН);

 - Комітет практичного застосування митного законодавства (Петро СТЕЦЕНКО);

- Комітет з оцінки та удосконалення митного законодавства (Ігор ШАВРОВ).

2.     Членам ГР до 1 грудня 2020 року включно визначитися щодо членства у Комітетах та написати відповідіні заяви.

3.     Кожен член ГР може написати заяву на членство, як в одному із Комітетів, так і у всіх чотирьох.

4.     Проводити відкриті засідання Комітетів, повідомляючи всіх членів ГР та надаючи доступ всім членам ГР до участі, без урахування їх належності до Комітету.

     У тижневий термін ініціаторам створених Комітетів провести організаційні засідання, на яких обрати голову, заступника голови та секретаря Комітету, визначитися зі сферою діяльності та планом роботи Комітету.

 

З питання 3 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ:

Галину ВДОВІНУ , яка довела до присутніх, що отримати статус експерта ГР висловили бажання шляхом направлення відповідного пакету документів наступні особи: Тетяна ОСТРІКОВА, Валерій ГУБАРЄВ, Ірина ЛЯДЕНКО, Борис КОРМИЧ та Ольга НІКОЛАЄНКО.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

щодо запропонованих кандидатур на статус експерта ГР

,,за” – 36;

,,проти” – 0;

,,утрималися” – 0

 

ВИРІШИЛИ:

За результатами проведеного онлайн-голосування Тетяну ОСТРІКОВУ, Валерія ГУБАРЄВА, Ірину ЛЯДЕНКО, Бориса КОРМИЧА та Ольгу НІКОЛАЄНКО вважати експертами ГР.

 

З питання 4 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ:

Сергія ТРУСОВА, який поцікавився процедурою створення Правління Громадської ради та її структурою, а також доцільністю створення Громадських рад при митницях та заходами у цьому напряму з боку ГР.

 

ВИСТУПИЛИ:

Віктор БЕРЕСТЕНКО, який зазначив, що структура Правління Громадської ради визначена п.7.11 Положення про Громадську раду при Держмитслужбі, проєкт якого під час розгляду питання першого порядку денного цього засідання ГР було прийнято за основу.

Олена КРИЛАЧ відмітила, що створення громадських рад при митницях неможливе через втрату ними статусу юридичної особи.

Андрій БУТІН та Валерій ГУБАРЄВ запропонували альтернативні форми громадських рад та формат їх діяльності.

 

ВИРІШИЛИ:

Інформацію взяти до уваги.

 

 

Головуюча                                                                                Галина ВДОВІНА

            

Секретар                                                                             Владислав М'ЯСОЄДОВ

 

 

 

 

 

 


Додаток

до протоколу засідання

Громадської ради при Держмитслужбі

 

30.11.2020 № 2

 

Список учасників засідання Громадської ради

при Державній митній службі України

 

ПІБ

Інститут громадянського суспільства

1

Андреєв                                       Олександр Леонідович     

ГС "Асоціація українських виробників лакофарбової промисловості"

2

Артеменко Максим Юрійович          

Федерація роботодавців України

3

Берестенко Віктор Вікторович             

Асоціація міжнародних експедиторів України

4

Богомолов                                           Андрій Юрійович        

Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України

5

Бутін Андрій Олександрович

ГО ,,Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

6

Вдовіна Галина Володимирівна      

ГО "Всеукраїнський митний форум"

7

Грищишин Людмила Михайлівна     

Асоціація професійних митних посередників

8

Дмитрук Богдан Михайлович

Асоціація "Фастексім"

9

Зібницький  Ілля Дмитрович   

Асоціація митних брокерів України

10

Колихалова Ольга Олександрівна

ГО ,,Ротарі Клуб КИЇВ СІТІ

11

Колядін Ігор Васильович       

ГО "Інститут ефективних реформ"

12

Кривак  Іван Васильович   

ГО "Європейське майбутнє України"

13

Крилач Олена Миколаївна      

Фундація молодих лідерів України

14

Луговець Валерій Анатолійович

ГО "Митне братство"

15

Марченко Вікторія Олександрівна        

Центр розвитку підприємництва і малого бізнесу

16

Микитин Олег Зеновійович

Асоціація будівельників "Будіндустрія"

17

Мурзов Євген Андрійович      

ГО "Молодіжний рух Власна думка"

18

М'ясоєдов Владислав Вячеславович   

Асоціація "Дилери одягу секонд-хенд"

19

Овадчук                                                Павло Павлович   

Асоціація "Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати"

20

Пероганич Юрій Йосипович         

Асоціація підприємств інформаційних технологій України

21

Пісной Павло Якович               

Асоціація Українська асоціація меблевиків

22

Платонов                                                        Олег Ісаакович              

Асоціація "Транспортні, експедиторські та логістичні організації в Україні" Укрзовніштранс"

23

Повразюк Руслан Валерійович

Професійна спілка "Агенти з митного оформлення"

24

Потапова Наталія Василівна

Громадська спілка "Центр підтримка нових бізнес проектів"

25

Саргсян Ірина Леонідівна       

ГО ,,Об'єднання експрес перевізників

26

Систренський                                        Юрій Володимирович

ГО "Європейське суспільство"

27

Стеценко Петро Іванович          

Громадська спілка ,,Брокерський Сектор

28

Тасліцький                                      Герман Ігорович         

Всеукраїнська Громадська організація "Асоціація адвокатів України"

29

Тищенко                                              Анна Олексіївна       

Громадська спілка "Об'єднання власників митних складів та вантажних митних комплексів"

30

Трусов Сергій Іванович      

Журнал ,,Митний брокер

31

Фролов Володимир Олександрович

ГО ,,Народний інвестиційний форум України

32

Хмельницький Леонід Давидович   

Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України ( АсМАП)

33

Черкач Вікторія Богданівна        

Асоціація імпортерів та дистриб'ютерів автокомпонентів

34

Чорний Валерій Іванович           

Благодійний фонд "Древляни"

35

Шавров Ігор Ігоревич          

Українська Асоціація транспортної логістики "Південна Пальміра"

36

Шульга Світлана Василівна          

ВГО ,,Спілка ветеранів митної служби України

 

 

                                                                     

Секретар                                                             Владислав М'ЯСОЄДОВ